Home / Заставнівський район / Шубранець / Видатні особистості Шубранець

Видатні особистості Шубранець

Видатні особистості Шубранця

 1

Ластівка Дарій Григорович

балетмейстер заслуженого Буковинського ансамблю пісні й танцю,

заслужений артист України

Людина з окриленим прізвищем, з іменем щасливим від Всевишнього — дарувати, нести щастя — уродженець села Шубранець, що на Заставнівщині, Дарій Григорович Ластівка народився 5 січня 1928 року  у бідній селянській родині, де шанували народну пісню.

Дарій змалку у мрії своїй був затя­тим. Сільська толока, від якої до хати —рукою подати, лише додавала йому охоти. Якась потаємна впертість три­мала хлопця посеред неї, бо міг годи­нами стояти біля тих музиків, з-під струн яких аж пінились мелодії, бу­вало, не витримували того шалу й рва­лись, як вічність на вітрі… [10;54].

Серцем вбирав Дарій перетлум цимбалів і щемність скрипок, котрі в’язали людські почуття у скрики радості. Не раз йому здавалося, що оті танцю­ристи — парубки й дівчата — в цьому шаленому роз­бігові ось-ось відірвуться від землі й злетять над нею, як птахи. У цій зацікавленості справді губив лік го­динам.

І тоді жартівливі музики довірливо при­моргували Дарію: «І ти спробуй… Думаєш, це так просто?..»

Все оте запозичене очима брав з собою в поле. Подалі від погляду людського. А там, ніби в’язав себе з вітром. Як ті ноги його витримували!

Тоте хтось бачив та й доносив до хати. Гри­горій, батько, на те мав тверду думку: «Не буде з нашого Дарія господаря, це правда, — казав, ніби себе батогом по серцю оперезував. — Він ще вранці думає про танці».

«Ей, Григорію, — обнадіювали сусіди, — у вся­кої пташки свої замашки. Ти ще будеш мати від Да­рія втіху».

Казали, як у воду дивилися. Бо та допитливість згодом привела Дарія Ластівку із села Шубранець до театру в Чернівцях. Сам народний артист України Василько не тільки вислухав його, але й обнадіяв. Щось запало йому в душу від щирості хлопця.

І Дарій не підвів.

Від танцюриста до хореографа…

Од­ного разу потрапив до теа­тру й, мов зачарований, ди­вився виставу. Все ніяк не міг збагнути, звідки взявся на сцені чудовий краєвид — чепурненьке село з білень­кими хатками, голубе небо, річка, що стрічкою вилась поміж вербами. Щоб розга­дати таємницю, після спек­таклю кілька разів обійшов приміщення театру, загля­дав всюди. Біля службового входу зустрів такого ж, як сам, буковинського юнака Мелентія Паранюка, що працював тут.

— Завтра прийди. Я по­знайомлю тебе з режисе­ром. Якщо маєш здібності — станеш артистом, — ска­зав Дарію.

Наступного дня Ластівка з’явився в театр. Режисер, народний артист СРСР   В.С. Василько, артисти Б.А. Бо­рін та Ю.І. Козаковський попросили прочитати вірш, виконати кілька німих сцен. І ось наказом від 10 травня 1945 року його зарахували в допоміжний склад акто­рів з попереднім навчанням у студії театру.

Перший вихід на сцену — подія хвилююча, незабутня. Йшла вистава «Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського. У гурті був і він, Да­рій. Та тільки ще не вмів так запально танцювати, як інші. А йому хотілося закружля­ти у шаленому вихорі! Про своє бажання розповів уве­чері сусідові по гуртожит­ку, танцюристові Іванові Литвиненку. Той пообіцяв по­говорити з балетмейстером і допомогти. Так Дарій отри­мав дозвіл відвідати репе­тиції балету. І це вирішило його долю.

Весь вільний час віддавав тренуванням, наполегливій, копіткій роботі над собою. До краю змученим повер­тався в гуртожиток, але впевненість в успіхові не за­лишала ні на хвилинку. І гнучкішим ставало тіло, пластичнішими — рухи.

Про свою зрілість заявив у спектаклі за твором О. Кобилянської «Земля» у постановці тодішнього  художнього керівника театру Василя Василька, в яко­му виконував дорогі серцю буковинські   танці. [1;6]

Вузькі можливості театру щодо хореографії не задо­вольняли юного танцюриста, і він в 1948 році перейшов в Гуцуль­ський ансамбль пісні і тан­цю. А коли був створений Буковинський ансамбль піс­ні і танцю, Дарій Ластівка повернувся в Чернівці. Його прийняли в танцювальну групу колективу. Він ство­рює в танці характерні обра­зи, пластично виліплюючи їх засобами рухів, міміки, вну­трішніми емоціями. В «Па­рубоцькому» і «Молодійці», «Тропотійці» і «Гопаку», «Підківці» і «Вівчарах» особ­ливо проявилася майстер­ність обдарованого танцю­риста.

Все частіше почав думати Дарій Ластівка про поста­новку власного танцю. Спра­ва важка, але цікава. Окре­мі рухи, штрихи, міркування лягали в записник. Під час відпустки чи у вільні дні, їде в села, відвідує народні гуляння, весілля. І все кра­ще проціджує крізь свій до­свід, уявно змальовує, пе­ревіряє.   З’являються   танці, що  одержали  високу  оцін­ку.

—   Дарій Григорович ви­могливий, принциповий, — говорить артистка балету Марія Солтис. — Під його керівництвом цікаво пра­цювати, бо творчо зростаєш.

Помітивши організаторсь­кі здібності Ластівки, керів­ництво філармонії призна­чило Дарія Григоровича ба­летмейстером заслуженого Буковинського ансамблю пі­сні і танцю.

—  Цікавий Ластівка не лише як балетмейстер, — говорить заслужена артист­ка УРСР С. В. Попова, — а й як хореограф. Його поста­новки колоритно непов­торні, багаті. [1;6]

Під час всесоюзного огля­ду художніх колективів, при­свяченого 50-річчю утворен­ня СРСР, член журі, балет­мейстер ансамблю П. Вірського О. Сегаль, побачив­ши «Буковинську польку» у виконанні заслуженого Бу­ковинського ансамблю пісні і танцю, захоплено сказав: «Чудовий танок. Здається, ніби ці хлопці і дівчата що­йно зійшли з гір, принісши з собою полонинський вітер, молодість».

Поставив цей танок обда­рований хореограф Дарій Григорович Ластівка. Вико­ристовуючи багату колорит­ну спадщину буковинського краю, він створив чимало яскравих, неповторних тан­цювальник номерів. Це, зокрема, вокально-хореографічна сюїта «Оновле­ний край» на музику А. Кушніренка, жартівливий чоло­вічий танець «Козак». Остан­ній побудований на основі старовинного обрядового танцю, яким в селах відкри­вались народні свята, масо­ві гуляння. Включались в нього, переважно, дужі легіні, які могли витримати шалений темп руху, вміли співати жартівливі куплети. І не дивно, що глядачі довго не відпускали артистів зі сцени, дружни­ми оплесками просили по­вторити  «Козака»  ще раз.

У співдружності з компо­зитором А. Кушніренком балетмейстер Д. Ластівка відтворив картину буковин­ського весілля. Чільним но­мером в ній є танок «Круг­ла». В народі ним розпочи­нається весільне торжество. Дарій Григорович вміло ви­користав його, збагатив, розширив і переніс на сцену.

До 30-річчя перемоги у Вели­кій Вітчизняній війні балет­мейстер приготував широкопланове вокально-хореографіч­не полотно «Дністрова ба­лада», присвячене хотинсь­кому  комсомольському підпіллю.

Три місяці тривали літньо-осінні гастролі Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю. У місті Києві, колектив обслуговував культурну про­граму іноземних туристів, які приїздять до столиці України. Для них ансамбль  дав понад п’ятдесят концертів. Всі вони пройшли з великим успіхом, що засвідчують чи­сленні записи у книзі відгу­ків. Свої враження, щирі слова вдячності залишили тут гості з Італії, Іспанії, Греції, Франції, Японії, Ін­дії, Австралії, Англії, США, Канади, Австрії, ФРН, а та­кож в той час ще з соціалістичних країн — Демократичної Республі­ки В’єтнам, Румунії, Чехословаччини, Польщі, НДР та  ін.

Ан­самбль давав концерти для трудівників і го­стей столиці в палаці «Україна”. Демонстрував своє мистецтво і перед учас­никами Дев’ятого міжнарод­ного   з’їзду   славістів.

Під час перебування в Києві творча група студії «Укртелефільм» зня­ла короткометражну стріч­ку про Буковинський ан­самбль пісні і танцю «Кар­патська   сюїта».

Понад двадцять танців і вокально-хореогра­фічних композицій поставив Дарій Григорович для колективу, який став візитною карткою краю.

Темпераментні     хореографічні композиції    колектив    дарував глядачам у Прибалтиці і на Уралі, в Сибіру і  на Далекій  Півночі, у Середній Азії і Білорусі. Ансамбль був частим гостем у Великому театрі Москви і    концертних    залах Ленінграда.      Його      артистам аплодували  в Америці,  Канаді, Фінляндії, Франції, Румунії.

Його постановки    танців      колеги-хореографи записували і вивчали, самого ж майстра запрошували до себе на студії як постановника.

Немає жодного села на Буковині, жодного професійного й  аматорського колективу, де б не побував пан Дарій і не допоміг колегам. І не тільки на Буковині…

Тривалою була співпраця митця із колекти­вом Чернівецької медакадемії. Молдовські ансамблі танцю “Жок” і “Флуєраш”, румунський ім. Чипріана Порумбеску, французькі “Запорожці”, “Надія” і “Весна”, американський “Постоли” запросили до постановки буковинських танців саме Дарія Ластівку. А “Буковинський козак” нашого балетмейстера — у золотому фонді  Національного акаде­мічного ансамблю танцю Ук­раїни ім. П. Вірського.

Впродовж майже десяти років ан­самбль “Павличенко”, з канадського міста Саскатун, очолює колишній балетмейстер заслуженого Буковинсько­го ансамблю пісні і танцю Сергій Королюк. Він свого часу приймав творчу ес­тафету у славного попередника — заслуженого артиста України Дарія Григоровича Ластівки, поради якого і донині використовує в роботі.  [11;4]

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1979 року Ластівці Дарію Григоровичу присвоєно почесне звання Заслуженого артиста Української РСР

 

Кукульняк

Василь Дмитрович Кукульняк,

письменник

Відродіть те, що приносить

радість, мир і злагоду між

людьми. За вашу відданість

Господу ви будете винагороджені вдесятеро

В.Кукульняк

Життєвий шлях митця

Народився Василь Дмитрович 6 вересня 1938 року в селі Шубранець, неподалік від обласного центру м. Чернівці.

Як і багато його однолітків, зростав у селянській родині. Батько –Кукульняк Дмитро Костянтинович –працював на землі. Мати – Кукульняк Олена Костянтинівна – проста селянка. Коли хлопчикові було три роки, на війні загинув батько. Василько і його братик Дарій залишилися з мамою.

Олена Костянтинівна часто хворіла, тому Василькові приходилося час від часу залишати школу, в яку пішов у 1946 році, і виконувати всю роботу по господарству, дивитися за меншим братиком і за хворою мамою.

Закінчити вдалося тільки 7 класів місцевої школи. Хоча дитинство хлопчика було важким, та він ріс допитливим. У хаті дідуся Кукульняка часто збиралися люди похилого віку, де довгими вечорами велися розповіді про цікаве минуле рідного села.

Дуже рано, коли Василькові було тільки 15 років, пішов працювати у колгосп; водив коней з сіялками, кілька місяців працював біля коней, а коли настала зима, хлопчика взяли учнем в теслярний цех, де виготовляли вози, вікна та двері.

До лав Радянської Армії був призваний 5 серпня у 1957 році. Служив на Півночі, в морському порту «Совгавані» (берегова охорона). Після закінчення школи молодих командирів, отримавши звання молодшого сержанта, був направлений у Приморський край, у військову частину, де керував взводом.

Будучи далеко від рідного краю, часто прислухався до шуму морської води. Той плескіт хвиль навівав згадку про рідне село. У шумі моря шукав мелодії рідних пісень, звичаїв, обрядів.

28 жовтня 1959 року повертається на батьківщину. Хлопець продовжує далі навчання. Після закінчення старшої вечірньої школи, працює в Садгірському райбудкомітеті. У 1960 році одружився, народилися двоє синів – Ілля та Сергій.

Василь мріє стати будівельником і у 1963 році вступає до однорічної будівельної школи, пізніше закінчує ЧБТ (Чернівецький будівельний технікум).

Трудова діяльність будівельника розпочалася в Рогізнянськім досліднім господарстві (бригадиром будівельної бригади). Близько дванадцяти років пропрацював прорабом на Чернівецькій меблевій фабриці. За чесну і сумлінну працю не раз був нагороджений грамотами та медаллю. «Ветеран праці».

Будуючи людські оселі, майбутній письменник думав про затишок у них, в його уяві поставали люди, які там будуть жити. А жити вони будуть довго і щасливо, як і майбутні герої казок та легенд.

Якось, їдучи в переповненому вагоні поїзда, до Василя Дмитровича підсів незнайомий чоловік. Невимушено полилася розмова: про сучасне, про минуле. Василь Дмитрович багато розповідав незнайомцю про своє рідне село Шубранець, які там живуть і жили працьовиті люди, згадував як у дитинстві його маленьку душу часто заполоняли розповіді шубранецьких старожилів про сиву давнину. Незнайомець із задоволенням вислухав усе, а потім мовив: «Те, що ви мені розповіли, не повинно пропасти».

Так у майбутнього письменника з’явилася думка написати казку.

Можливо, саме ця випадкова зустріч зіграла велику роль у його житті, бо Василь Дмитрович став дитячим письменником.

Людина починається з любові. А любов виростає з дитинства. Виростає з лагідного дотику маминих рук і ласкавого слова, з тихої колискової і веселки в небі, з квітки і вишні або яблуні під вікном, бо в квітці і в дереві так багато добра для людини. Торкнувшись цнотливої душі Василька, воно впродовж цілого життя зоріє, як неопалима купина.

Літературна діяльність

Свою літературну діяльність Кукульняк Василь Дмитрович розпочинає у 1998 році. Він входить в літературу, збагачений життєвим досвідом, своїм бажанням світу та явищ.

Письменник всі свої сили спрямовує на творення таких літературних жанрів як літературна казка, легенда, оповідання, п’єса.

Казка породжує і плекає паростки доброти й чесності, справедливості і мудрості. Вона захоплює кмітливістю, розумом улюблених героїв.

Казку люблять як дорослі, так і діти. Бо саме із цього  чудового жанру починається пізнання світу.

У казках Василя Кукульняка діють відомі дітворі героїв – звірята, добрі господарі, живі та неживі істоти.

Найперша казка автора «Неслухнянка» Маленька дівчинка Неслухнянка ніколи не слухала ні батька, ні матері. Так сталося, що вона через свою нахабність заблукала в лісі, але завдяки добрим звіряткам, які трапилися на шляху, і зміні своєї поведінки, дівчинка повертається додому, стає слухняною.

Коли цю казочку я прочитала своїй меншій сестричці Вікторії, то вона мені сказала, що ніколи більше не буде вередувати, а завжди буде слухати маму і татуся.

Автор закликає маленьких друзів бути розумними, слухняними, любити всіх рідних і ніколи їх не ображати.

В першій збірці «Казки» (1998 р.) (Див. додаток №1) поряд із «Неслухнянкою» надруковані такі твори як «Три кринички» , «Пастушок і лісова красуня».

У 1999 році вийшла друга збірка Василя Кукульняка «Пригоди Михайлика та песика Нютика». (Див. додаток №2). Одна за одною з’являються збірки казок. У фантастичних оповідях «Мудра ластівка і добра Леся», «Пригоди Михайлика та песика Нютика», «Парасолька» та інших щира дружба зближує різних за характером героїв, чуйні серця співпереживають і бажають допомогти, добро завжди породжує добро.

До третьої збірки, під назвою «Сумна красуня» (2000р.) (Див. додаток №3), увійшли легенди «Долинка»,«Світланка», «Учень – зайчик та вчитель ведмідь».

На все життя запам’яталися письменнику розповіді старих людей про минуле рідного села. Саме у легендах, які оповиті казковістю і фантастичністю, іде мова про історичну назву села. Такою є легенда «Сумна красуня». Образ прекрасної дівчини Шебри став початком утворення села Шубранець.

З плином часу змінилася одна буква, і село стало називатися Шубранець. Так це красиве буковинське село звуть і тепер.

У збірці оповідань «Друзі – нерозлийвода» (2002р.) (Див. додаток №4) автор розповідає про хлопчиків, які знаходять спільну мову між собою, не тримають зла і уміють співчувати, розуміти, ділити радість і горе порівну. Герої оповідань мужні і сміливі, прагнуть завжди до злагоди і добра.

Коли хлопчики з нашого класу (а їх аж 17) прочитали оповідання «На річці», «Зустріч», «Невідомий», «Загін справедливих»,  то я помітила, що вини почали менше сперечатися вискакувати один наперед одного. У класі запанувало взаєморозуміння та взаємодопомога.

Я думаю, що ці оповідання навчають юних читачів дорожити дружбою.

Книга «Скарби Шубранецької торбинки» (2002р.) (Див. додаток №5) об’єднала в себе уже знайомі для читача твори із попередніх збірок.

Через два роки у світ вийшла шоста збірка Василя Кукульняка «Жовтоносик» (2004р.) (Див. додаток №6).

«Казки, що сповивають душу добром», – так каже про цю книжечку сам автор. Читаючи про героїв казок сповнюєшся світлосяйним теплом автора до світу Дитинства і Добра. У книзі багато гарних ілюстрацій, які доповнюють зміст творів.

У збірці «Стежками отчого краю» (2005р.) (Див. додаток №7) зібрано нові казки письменника, а також там багато стародавніх легенд про село Шубранець. У легенді « Стежками отчого краю» Василь Дмитрович згадує своїх друзів, з якими часто ловив рибу у річці Фосеміра, згадує як колись бігав босоніж зі своїми однолітками до Сафатової долини, а потім через Совицю до Липованського ставу, де була дубова криничка, що утворилася від сліз дівчини.

У людей змінюються погляди, звичаї, але не слід забувати і руйнувати те, що створили наші пращури. Усіх моїх однолітків зацікавила розповідь про сільських знахарок Таську і Санду.

Недалечко від того місця, де молода пара заснувала наше село, проживала старенька жінка, з родини Шебри. Звали цю прабабусю Таською. Знахарка виліковувала багато хвороб цілющими травами. А ще у неї була розумна козуля, яка лиху людину не пускала на подвір’я.

Знахарка Санда за допомогою стародавніх замовлянь і молитов знімала порчу, уміла ворожити на майбутнє, а також була добрим костоправом приймала пологи.

І зараз, недалеко від центральної дороги, стоїть будиночок у якому прожила своє довге життя бабуся Санда. Височить непорушно, ніби у ньому відгомін минулого.

А яка чиста вода у Процевій криниці! Її цілющі властивості рятували багатьох людей від недуг. Хворі йшли до кринички, пили воду, і через певний час хвороба залишала їх.

Вода з Процевої кринички і зараз рятує від спраги влітку дітвору, яка випасає худобу за селом.

Варто додати, що Василь Дмитрович не обмежується своїми пошуками у творенні казки чи легенди, його вабить також і драматургія. Чудова п’єса «До баби Яги в гості» зацікавлює нас, дітвору, пригодами у лісі. Добрі герої п’єси Михайлик та песик Нютик переконують злу бабу Ягу одягнути гарну сукню і говорити лагідні слова. Тепер у тому лісі всі живуть мирно і дружно, допомагають один одному в біді:

У лісі, де красується природа чарівна,

Жила страшенно злющая, сердитая Яга.

Тепер вона змінилась. Відомо всім давно:

Незгоди переборюють лиш дружба і добро!