Home / Кіцманський район / Борівці / Видатні особистості Борівці

Видатні особистості Борівці

Буняк Катерина – учениця 9 класу, займається в танцювальному гуртку, захоплюється музикою, любить співати. Є учасником та призером багатьох районних конкурсів. Бере активну участь у загальношкільних заходах. Активний учасник громадського життя села, Фищук Олександр – учень 8 класу, займається спортом, цікавиться технічною творчістю.

Школа дала путівку в життя багатьом випускникам. Гордиться наша школа своїми випускниками, які працюють в найрізноманітніших галузях науки, техніки, виробництва країни. Доктори наук та кандидати наук є випускниками нашої школи. Сотні випускників стали педагогами, понад десятки – лікарями. Багато випускників здобули професію інженера, військового. Велика кількість випускників віддала перевагу сільськогосподарським професіям та виробництву. Це люди, які своєю наполегливістю, а головне довголітньою працею вписали своє ім’я золотими літерами в історію села Борівці.

Багато випускників школи з честю виправдали надії вчителів, продовжили навчання у вищих навчальних закладах і стали відо­мими людьми як в Україні, так і за її межами.

Курилик Василь Дмитрович – 1927-1977 рр. Канадський художник українського походження. Його батьки – емігранти з Борівців. В 1970 та 1977 роках відвідував Борівці та намалював 100 малюнків і 6 картин про Борівці, серед яких найкращі «Гуси гелгають», «Контраст», «Механічна баба» та інші

Одинак Мирослав Михайло­вич — доктор медичних наук, професор, завкафедри клініки неврологічних хвороб,головний невропатолог Міністерства охорони здоров’я Російської Фе­дерації, академік Петровської академії наук і досліджень, член-кореспондент Російської акаде­мії природничих наук, член Ко­ролівського товариства невро­логів Англії, голова Асоціації неврологів м. Санкт-Петербурга.) Народився в 1946 році в селі Борівці. Після закінчення місцевої школи в 1963 році вступив у Чернівецький медичний інститут. У1967 році вступив у Сара­товський медичний інститут на військово-медичний факультет. Після його закінчення проходив службу протягом 4-х років у частинах військово-повітряних сил СРСР. У 1973 році вступив у клінічну ординатуру військово-медичної академії в м. Ленін­граді. З 1975 року і по сьогодні працює на кафедрі нервових захворювань Російської військово-медичної академії. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію, в 1994 — докторську. З 1994 року професор, начальник кафедри і клініки нервових захворювань імені М. І. Аствацатурова в Санкт-Петербурзі. Автор 270 наукових робіт, із них 7 монографій, 4 підручники і навчальні посібники. Виховав 7 докторів наук і 22 кандидати наук.

Одинак Василь Михайлович — до­ктор медичних наук, професор, голо­вний дитячий хірург Свердловської області Російської Федерації, завіду­ючий кафедрою дитячої хірургії УРГМА. Народився в жовтні 1940 року в селі Борівці. В 1959 році закін­чив Чернівецьке військово-медичне училище. Проходив службу в рядах Радянської Армії на посаді старшого фельдшера. В 1968 році на відмінно закінчив педіатричний факультет Свердловського державного ме­дичного інституту і вступив у клінічну ординатуру при кафедрі ди­тячої хірургії, де пропрацював усе своє життя. Спочатку працював асистентом, потім доцентом. У 1975 році захистив кандидатську, а в 1997 році — докторську дисертації, в цьому ж році було присвоєно вчений ступінь професора. Він був ведучим дитячим хірургом Росії, автором 115 наукових робіт. Під його керівництвом було захищено декілька кандидатських дисертацій. Помер у серпні 1999 року.

Якимова (Одинак) Настасія Степанівна — кандидат фізичних наук, до­цент Чернівецького державного універ­ситету. Народилася в серпні 1935 року в селі Борівці. В 1953 році закінчила з медаллю Борівецьку середню школу. В цьому ж році вступила на фізичний від­діл фізико-математичного факультету Чернівецького державного університе­ту. В 1958 році після закінчення універ­ситету працює на кафедрі. В 1963 — 1966 роках навчається в аспірантурі, після закінчення якої направлена на кафедру загальної фізики на поса­ду асистента кафедри. В 1970 році захистила кандидатську дисерта­цію. З 1971 року працює старшим викладачем, а з 1974 — доцентом кафедри загальної фізики. В 1995 році була ініціатором і організато­ром створення фізичного та математичного факультетів Малої ака­демії наук при обласному центрі науково-технічної творчості і займа­ла посаду методиста по організації роботи наукових товариств і Малої академії наук. За час наукової роботи опублікувала 51 наукову працю, має авторське свідоцтво на винахід, розробила технологію ви­рощування та вивчення властивостей напівпровідникових шаруватих сполук типу АШВУІ, нею відкрито нову сполуку Н6Sе7 та виготовлений на її основі напівпровідниковий прилад-фотоелемент. З 2000 року на пенсії. Продовжує займатись громадською діяльністю. Є заступником голови науково-культурного благодійного товариства імені митро­полита Євгена Гакмана, відповідальна від митрополії за медсестрин-ський факультет при медакадемії, член Союзу українок, товариств «Народний Дім», «Просвіта».

Фарус Марія Степанівна — кандидат фізичних наук, викладач фізики Чер­нівецького педагогічного училища. Народилась у 1949 році в селі Борівці. В 1965 році закінчила місцеву восьмирічку, а в 1967 — Киселівську середню школу із зо­лотою медаллю. В 1968 році вступила до Чернівецького державного університету на фізико-математичний факультет. Піс­ля завершення навчання вступила в аспі­рантуру і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Напівпровідники».

Гунчак Василь Михайлович – професор біологічних наук, доцент Львівської академії ветеринарної медицини. Народи­вся в квітні 1957 року в селі Борівці. В 1964 — 1972 роках навчався в Борівецькій вось­мирічці. У 1972 — 1976 роках навчався і закінчив з відзнакою Кіцманський радгосп-технікум за спеціальністю «Ветерина­рна медицина». Працював ветеринарним фельдшером у колгоспі «День урожаю» села Шишківці. У 1976 — 1981 роках на­вчався і закінчив з відзнакою Львівський зооветеринарний інститут. З 1981 по 1988 рік працював асистентом, а в 1989 — 1992 роках старшим викладачем. З 1992 року — доцент кафедри фармакології і патофізіології Львівської академії вете­ринарної медицини. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Всмоктування нітратів і нітритів у тонкому кишечнику мо­лодняка великої рогатої худоби». За період роботи в академії працював звільненим секретарем комітету комсомолу інституту, деканом факультету громадських професій, секретарем вченої ради академії. З травня 1998 року перший проректор, проректор з навчальної роботи академії.

Яківчик (Карбашевська) Василина Василі­вна — викладач української мови Чернівець­кого національного університету ім. Ю. Федьковича. Народилася в 1935 році в селі Бабин на Заставнівщині. Дитячі і юнацькі роки про­йшли в селі Борівцях. Навчалася в Борівець­кій середній школі. У1948 році заарештували і засудили на 25 років її батька. У 1953 році піс­ля закінчення школи вступила до Чернівець­кого університету на філологічний факультет, спеціальність «Українська мова і література». На другому курсі, в травні 1955 року, перед самими екзаменами викли­кали в партком і з окриком запитали: «Як ти, націоналістка, потрапила в наш університет?». Виявилось, що хтось із села (голова сільради чи хтось інший) написав анонімку про її родину і про неї. Виключають з університету як неблагонадійну, націоналістку. З цього часу почина­ється її митарство; їздила до Москви, Києва, домагалася правди. По­новлюють в університеті, але на заочне відділення. Навчання закінчила в 1960 році. Працювала вчителем у Веренчанській, Прилипчанській, а потім у Борівецькій школах, в обласній школі-інтернаті. З 1972 року — викладач української мови Чернівецького університету. Активну участь бере у виданні «Словника буковинських говірок». Пише вірші (в книзі використано: «Церкві — сто п’ятдесят», «Мої Борівці», «Хлопці-патріоти», «Пам’ятаю», «Боже, борони»).

Попович Теофіл Дмитрович — полко­вник, кандидат технічних наук, начальник кафедри озброєння факультету ра­кетно-артилерійського озброєння Оде­ського інституту сухопутних військ. На­родився в 1959 році в селі Борівці. З 1966 по 1974 рік навчався в Борівецькій вось­мирічній школі. Після закінчення Киселівської середньої школи вступив на фізико-математичний факультет Черніве­цького державного університету, яким закінчив у 1980 році. Потім навчався в Ленінградській військовій академії. Військову службу проходив у Німеччині, Яворові, Шабо, Коростені. З 1 липня 1998 року призначений начальником кафедри озброєння Одеського інституту сухопутних військ після об’єднан­ня кафедри ракетно-артилерійського озброєння та кафедри стріле­цької зброї і боєприпасів. У ювілейній книзі, присвяченій 100-річ-чю інституту, про нього написано: «Чимало досвіду, наприклад, у начальника кафедри озброєння, кандидата технічних наук полков­ника Теофіла Поповича. Офіцер має за плечима багато років служ­би, вогненний «запас недоторканності» Чорнобиля. Отож, усі на­вички та вміння Теофіл Дмитрович з наснагою передає вихован­цям. І юнаки не підводять наставника — знання свої зміцнюють і кожним днем».

Фищук Олександр Георгійович – начальник податкової інспекції області (2004-2007, 2011 рр.), депутат обласної ради.

Гунчак Іван Михайлович – Директор державного підприємства «Дослідне господарство Придністровської дослідної станції і садівництва».

Гунчак Марко Васильович – заступник голови Кіцманської районної ради.

Скорейко Іван Васильович – начальник медичної частини облвійськомату.

Одинак Дмитро Олександрович – полковник, старший слідчий УМВС Чернівецької області по боротьбі з організованою злочинністю.

Скорейко Олександр Олександрович – голова правління Кіцманської райспоживспілки.

Данилюк Михайло Ігорович – голова правління Ставчанського ССТ.

Гунчак Володимир Михайлович – Начальник Державної Інспекції захисту рослин Чернівекцкої області, кандидат сільськогосподарських наук.

Скорейко Юрій Георгійович – помічник депутата Верховної Ради партії «Батьківщина» від Ю.Тимошенко.

Черненко Ірина Володимирівна – перекладач, Македонське посольство, м. Київ.

Бабчук Володимир Григорович – начальник житлово-комунального господарства, м. Чернівці.

Одинак Марія Маноліївна – завідуюча відділом початкової освіти Чернівецького інституту післядипломної освіти.

Фищук Василь Георгійович – полковник, головний інспектор головного штабу МВС.

Скірський Павло Сергійович – начальник Кіцманської районної державної податкової  інспекції.

Скорейко Юрій Миколайович – суддя республіканської категорії з футболу.

Скорейко Василь Петрович – голова правління  СВК «Зоря», с.Ставчани.

Микитюк Степан Дмитрович – кандидат медичних наук, м.Чернівці.

Микитюк Павло Дмитрович – кандидат фізичних наук, м.Чернівці.

Кавецька Марія Олександрівна – заступник начальника податкової інспекції області.

Кица Іван Іванович – заступник начальника пенсійного управління облдержадміністрації.

Савчук Григорій Михайлович – начальник нафтобази, м.Івано-Франківськ.

Савчук Олександра Олександрівна – завідуюча терапевтичним відділенням Гадяцької районної лікарні, заслужений терапевт України.

Федоряк Василина Тодирівна – артистка хору «Думка», м.Київ.

Федоряк Сергій Дмитрович – кандидат медичних наук, м.Чернівці.

Скорейко Ананій Олександрович – головний лікар Ставчанської дільничої лікарні.